پخش کننده تصویر

تومان۱۴۴,۴۰۰

جهت پخش تصویر در طبقات بالای ساختمان بدون کاهش کیفیت.