منبع تغذیه 1510

تومان۸۵,۰۰۰

مناسب برای کاهش جریان در پنل های تصویری.