منبع تغذیه 1408

تومان۷۹,۸۰۰

مناسب برای تغذیه ملزومات مصرفی.